Suyngam.net – Những điều sau đây tưởng chừng đơn giãn nhưng rất đáng suy ngẫm về cuộc sống mà bạn nên đọc một lần trong đời: 1. “Người nào chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn, ý kiến của người đó mới quan trọng. Bố mẹ bạn, người...