Người ta nói rằng một nửa trong cuộc chiến hoàn thành mục tiêu chính là việc thiết lập mục tiêu. Và một nửa còn lại là tìm ra động lực để hoàn thành mục tiêu đã được đặt ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trên thực tế,...